×
TR
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile, Fupa Asansör İnşaat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu olarak Şirket tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. 

Şirket’imiz kişisel verilerinizi, asansör malzemeleri ithal ve ihraç edilmesi, asansör malzemelerinin ve sistemlerinin imal edilmesi, tarafınıza belirtilen alanda mal ve hizmet sunulması, teknik servis ve destek dahil olmak üzere satış sonrası hizmetlerin sunulması, Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Şirketimiz ile aranızda bulunan ticari ilişkinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve bu kapsamda sizler ile iletişime geçilmesi amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir. 

Tebliğ ve Kanun uyarınca, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, Şirket ile aranızdaki iş ilişkisinin kurulması ve devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmas, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’imizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanız,  hukuki sebepleri ile Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir. 

Şirket’e sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.   

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. 

Bilginize sunarız.

Fupa Asansör İnşaat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi